ekonomia, turystyka: dr hab. Daniel Puciato, prof. WSB